Payla??mlar?m?z

Dijital Pazarlama Deneyimlerimizi Blog, Podcast, Rehber ve E-bülten Payla??mlar?m?z Arac?l???yla Takip Edebilirsin.

Blog


Google Ads ?pu?lar?: Online Perakendede En Etkili 5 Remarketing Kitlesi

D?nü?üm hunisinin alt k?s?mlar?na odaklan?ld???nda kar??m?za ??kan, sat?n alma davran???na en yak?n olan bu 5 kitlenin hangisi oldu?u yaz?m?zda.

devam?n? oku... SEM
G?kay Pehlivan
21 Nis 2020

Koronavirüs (COVID-19 / SARS-CoV-2) Bizi Kriz Y?neticilerine Nas?l D?nü?türdü?

Korona salg?n?, dijital ajans olarak bizi ve mü?terilerimizi nas?l etkiledi? ?lk haftalara dair ki?isel deneyimlerimiz bu yaz?m?zda.

devam?n? oku... Di?er
?afak Ebcino?lu
02 Nis 2020

Nisan Ay?n? Karantina Alt?nda Nas?l Atlatabiliriz? - Bu i?in alt?ndan her zamankinden daha gü?lü bir ?ekilde kalkmak i?in ba?kalar?na yard?m etmeli ve kendimizi geli?tirmeliyiz!

Bu blog yaz?s? ile umudumu ve son zamanlarda tecrübe ettiklerimin bir ?zetini payla?mak istiyorum. Sizler i?in de faydal? olabilece?ini dü?ünüyorum.

devam?n? oku... Di?er
P?nar ünsal
31 Mar 2020

COVID-19 D?neminde Do?ru Kurumsal ?leti?im Nas?l Uygulan?r ve Al?nmas? Gereken Aksiyonlar Nelerdir?

?zellikle ?u zamanlarda, büyük ?l?ekli bir ileti?im kesintisi felaket sonu?lar do?urabilir. ??te ?irket olarak alabilece?iniz birka? aksiyon.

devam?n? oku... Di?er
Halide Ebcino?lu
27 Mar 2020

K?lavuz


Podcast


Covid-19 D?neminde Do?ru Kurumsal ?leti?im Nas?l Uygulan?r? (Türk?e)

Koronavirüs salg?n d?neminde mü?terilerinizle do?ru ileti?imi kurmak her zamankinden daha ?nemli bir hale geldi. Mü?terilerinizle ileti?imi kesmek, uzun d?nemde k?tü sonu?lar do?urabilir.

Do?ru kurumsal ileti?im nas?l uygulan?r, ?evrim i?i olarak bu konuyla ilgili neler yapabilirsiniz, hangi aksiyonlar? alabilirsiniz; tümünü podcast'imizden hemen dinleyin.

Konu?mac?: ?i?ek ?zgenal

B?lümü Dinle

?ubat 2020'de SEO ve SEM'deki Geli?meler (Türk?e)

S?k s?k güncellemelerin yap?ld??? SEO ve SEM dünyas?nda ?ubat ay?, di?er aylara g?re olduk?a sakin ge?ti ve güncellemelerden ?ok, Google’?n ?nümüzdeki günlerde aksiyona ge?ece?i haberleri duyurdu?u bir ay oldu.

Bu podcast’imizde al??veri? kampanyalar?ndaki yeniliklerden, Google ?? Orta?? Program?’n?n yeni gereksinimlerinden, Google’?n k?lavuzuna ekledi?i ve yerel SEO’larda tart??ma yaratan maddeden bahsediyoruz.

Konu?mac?lar: ?rem Y?lmaz, G?kay Pehlivan

B?lümü Dinle

Ocak 2020'de SEO ve SEM'deki Geli?meler (Türk?e)

SEO ve SEM dünyas?nda, Ocak ay?nda meydana gelen geli?meler ve dijital pazarlamac?lar?n hedefleme ve analiz konular?nda bir t?k daha üste ??kmas?n? sa?layacak yenilikler i?in podcast’imizi dinleyebilirsin.

Bu podcast’imizde Google’?n ?ekirdek güncellemesinden, Google’?n masaüstü arama sonu?lar?n? yeniden tasarlamas?ndan, Organik arama sonu?lar?ndaki yeni al??veri? b?lümünden ve ?ne ??kan featured snippet güncellemesinden bahsediyoruz.

Konu?mac?lar: ?rem Y?lmaz, G?kay Pehlivan

B?lümü Dinle

Kas?m 2019'da SEO ve SEM'deki Geli?meler (Türk?e)

SEO ve SEM dünyas?nda, Kas?m ay?nda meydana gelen geli?meler ve dijital pazarlamac?lar?n hedefleme ve analiz konular?nda bir t?k daha üste ??kmas?n? sa?layacak yenilikler i?in podcast’imizi dinleyebilirsin.

Bu podcast’imizde Google Search Console’a gelen 2 yeni rapordan, YouTube reklamlar? ve reklam uzant?lar?ndan, Google Kas?m 2019 Güncellemesi’nden ve Google Search birle?tirilmi? kitlelerden bahsediyoruz.

Konu?mac?lar: ?rem Y?lmaz, G?kay Pehlivan

B?lümü Dinle

Podcast'lerimizi dinleyin

Hizmetlerimizden Faydalanmak ??in

B?Z?MLE ?RT?BATA GE?

Mü?terilerimizden Biri Sen Olabilirsin!


Sana Nas?l Yard?mc? Olabiliriz?

汤姆高清影院