?irket ??i E?itim

Google Analytics, SEM ve SEO E?itimi


Ekibine Uzun Vadede Yat?r?m Yapmak ?steyen Herkese Yard?mc? Oluyoruz

Ekibine uzun vadede yat?r?m yapmak isteyen herkese yard?mc? oluyoruz.

?leri seviye dijital pazarlama e?itim i?eri?i ile online pazarlama bilgi seviyenizi art?rmaya haz?r olun. Markalar?n ya da ?irketlerin dijital pazarlama alan?ndaki konumu, ihtiyac? ya da hedef kitlesi birbirinden farkl? oldu?u i?in haz?r paket ?eklinde bir e?itimimiz bulunmuyor. Bunun yerine, ekibinin ihtiya?lar?n? ve isteklerini ??reniyor ve bu listeye g?re haz?rlanm?? ?zel e?itim konular? sunuyoruz. Dijital pazarlama e?itimlerimiz, temel seviyeden ba?l?yor ve ileri düzey optimizasyon ve strateji bilgisine kadar seviye seviye ilerleyerek devam ediyor.

13 y?ldan fazla bir süredir elde etti?imiz uzmanl?k seviyesindeki tecrübelerimiz, ba?ar?s? kan?tlanm?? vaka ?al??malar?m?z ve uluslararas? kabul g?rmü? ?düllerimiz ile yapt???m?z i?te iyi olmay? her zaman ba?ar?yoruz ve kurum i?i e?itim ile ekibinize yard?mc? olmak i?in bildi?imiz her ?eyi payla?maya haz?r?z.

E?itimi nerede veriyoruz? Bu tamamen kar??l?kl? anla?mam?za ba?l?. Dilerseniz uzaktan uygulamal? olabilir ya da tercihinize g?re bizim ya da sizin ofisinizde de olabilir. Pazarlama / dijital pazarlama uzmanlar?, i?erik yazarlar?, geli?tiriciler ya da C düzeyindeki y?neticiler; birebir, kü?ük ya da büyük ?l?ekli e?itimlerimizden yararlanabilir.

?irket dan??manl??? kapsam?nda, ?irketinizin henüz bir dijital pazarlama departman? yoksa SEM ve SEO tak?m?n? olu?turman?za da yard?mc? olabiliriz.

Arama Motoru Reklamlar? (SEM) E?itimi

PPC’den elde edilebilen kar oran? nas?l art?r?l?r? Google Ads kampanya yap?s? nas?l stratejik olu?turulur? Bilmeniz gereken tüm stratejik yakla??mlar? ??retebilir, Google Ads hesab?n?z ile ilgilenebilir ya da teorik i?erikler hakk?nda size yard?mc? olabiliriz.

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) E?itimi

SEO stratejileri; yaz?l?m, pazarlama, i? geli?tirme ve halkla ili?kiler gibi bir?ok alan ile ba?lant?l? bir pazarlama departman? nas?l olu?turulur? E?er ekibinizin ya da bahsedilen departmanlarda ?al??an ekip üyelerinin SEO hakk?nda hala bir fikri yoksa; ba?ar?l? bir organik pazarlama stratejisine ve bilgisine sahip olmalar? i?in onlara ihtiya?lar? olan bilgileri ??retebiliriz.

Ge?mi?te ?irket ??in E?itim Hizmetimizi Alan Markalar

Pepsico, Türk Telekom Grubu, Eczac?ba?? Toplulu?u, ?stanbul Maden ve Metaller ?hracat??lar? Birli?i (IMMIB), ?stanbul.com, Ko? üniversitesi, Bah?e?ehir üniversitesi.

Siz de ?irket i?i e?itim hizmetimizden yararlanmak istiyorsan?z, formu doldurarak bizimle ileti?ime ge?ebilirsiniz.

Ba?ar?l? ?rnekler


Mavi Ba?ar? ?rne?i

Sandvik Ba?ar? ?rne?i

Deichmann Ba?ar? ?rne?i

Oleg Cassini Ba?ar? ?rne?i

Hizmetlerimizden Faydalanmak ??in

B?Z?MLE ?RT?BATA GE?

Mü?terilerimizden Biri Sen Olabilirsin!


Sana Nas?l Yard?mc? Olabiliriz?

汤姆高清影院