Arama Motoru Pazarlamas?

Arama Motoru Reklamc?l???


Markan?n Dijital Pazarlama Kanallar?nda En Uygun Maliyetleri Elde Etmesini ve Reklamlardan Maksimum Geri D?nü?ü Elde Etmene Yard?mc? Oluyoruz

Arama Motoru Reklamlar?nda Yakla??m?m?z

Arama motoru pazarlamas? ?al??malar? ile dijital platformlarda uygun maliyetlerle reklam vererek daha yüksek ROI (yat?r?m getirisi) elde edebilirsin. Fakat s?z konusu büt?e, t?klama ba?? maliyet gibi dijital pazarlama stratejileri olunca olduk?a dikkatli olmak gerekiyor.

Ger?ek hedef kitleni belirleyerek do?ru stratejilerle hedeflemek, onlara do?ru zamanda vermek istedi?in mesaj? do?ru bir ?ekilde ula?t?rman gerekir. Kullan?c?lar reklamlar?na t?klad?ktan sonra, sitenle etkile?imlerinin devaml?l??? ise dijital reklamlar? birbirinden ayr??t?ran di?er bir unsur. Fakat daha da ?nemlisi, ger?ek mü?teriyi bir ad?m ileri ta??mak i?in, markaya ?zel belirlenen d?nü?ümleri (sat?n almalar?n?/form doldurmalar?n? vb.) ger?ekle?tirmelerini yani mü?terin olmalar?n? sa?lamakt?r. Bu yakla??m?m?zla, her markaya ?zel olarak belirleyip geli?tirdi?imiz reklam kampanyalar?n?n kurulumunu, y?netimini ve optimizasyonunu senin i?in yap?yoruz.

Birbirinden farkl? sekt?rlerde, ?ok say?da ?irket i?in SEM pazarlama olarakta bilinen PPC reklamlar? y?netimi konusunda geni? bir deneyime sahibiz. Stratejik optimizasyona dayal?, ?l?ümleme ve testlerle birlikte ilerledi?imiz performans odakl? kampanyalar düzenliyor, markan?n arama sonu?lar?ndaki reklam g?sterimlerinin ilk sayfada olmas?n? ve potansiyel mü?terilerinin d?nü?üm ger?ekle?tirmelerini sa?l?yoruz.

PPC Stratejimiz

Google Ads kampanyalar?n?n kalite puanlar?n? art?rarak, yüksek oranda ROI elde etmek i?in PPC kampanyalar?n? düzenli olarak denetliyoruz.

Düzenli olarak kulland???m?z Google Analytics takibi ile yapt???m?z analizler ve testlerle, reklam performanslar?n? ve mü?teri davran??lar?n? takip ederek bir sonraki ad?mlar?m?z? belirliyoruz.

Günün her saati hedef kitlene sesini duyurmak i?in f?rsat?n var! ?nternet reklamc?l??? türlerinden arama a?? reklamlar?, g?rüntülü reklamc?l?k (display reklam), video reklamlar?, al??veri? reklamlar? ya da mobil reklam kampanyalar? ile potansiyel mü?terilerinin farkl? kanallardaki yolculu?una dahil olarak, yeni kullan?c?lara ula?abilir, onlar? web sitene ?ekebilir ve d?nü?üm ger?ekle?tirmelerini sa?layabilirsin.

Stratejlerinin ve optimizasyon plan?n?n optimum seviyede ger?ekle?mesi i?in tek bir pazarlama kanal?n?n de?il, SEO, PPC, LPO ve veri analizi gibi birden fazla dijital pazarlama kanal?n?n bir arada kullan?lmas? gerekti?ini dü?ünüyoruz.

Neden Farkl?y?z?

13 y?l? a?k?n bir süredir Google Ads dünyas?nda olunca, kendimizi Google Ads Dinazorlar? olarak adland?rmaya karar verdik. Arama a?? ve g?rüntülü reklamc?l???n yan? s?ra al??veri? reklam?, yeniden pazarlama ve hedefleme, Youtube reklamlar?, uygulama reklamlar? alanlar?nda derin bir bilgiye ve uzmanl??a sahibiz. Dijital pazarlama dünyas?nda her yeni bir gün, yeni bir güncelleme demektir. Bu yüzden her gün, dijital pazarlama sekt?rünün ?e?itli alanlar?nda uzmanla?maya ve yeni bir ?eyler ??renmeye devam ediyoruz.

Ba?ar?l? ?rnekler


Mavi Ba?ar? ?rne?i

Sandvik Ba?ar? ?rne?i

Deichmann Ba?ar? ?rne?i

Oleg Cassini Ba?ar? ?rne?i

Blog Yaz?lar?m?zGoogle Ads ?pu?lar?: Online Perakendede En Etkili 5 Remarketing Kitlesi

D?nü?üm hunisinin alt k?s?mlar?na odaklan?ld???nda kar??m?za ??kan, sat?n alma davran???na en yak?n olan bu 5 kitlenin hangisi oldu?u yaz?m?zda.

incele... SEM
g?kay-pehlivan
21 Nis 2020

Koronavirüs (COVID-19 / SARS-CoV-2) Bizi Kriz Y?neticilerine Nas?l D?nü?türdü?

Korona salg?n?, dijital ajans olarak bizi ve mü?terilerimizi nas?l etkiledi? ?lk haftalara dair ki?isel deneyimlerimiz bu yaz?m?zda.

incele... Di?er
?afak-ebcino?lu
02 Nis 2020

Hizmetlerimizden Faydalanmak ??in

B?Z?MLE ?RT?BATA GE?

Mü?terilerimizden Biri Sen Olabilirsin!


Sana Nas?l Yard?mc? Olabiliriz?

汤姆高清影院