Arama Motoru Optimizasyonu

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)


Organik Arama Sonu?lar?nda Web Sitenin Ula??labilirli?ini Art?ral?m

SEO Yakla??m?m?z

Organik pazarlama yakla??m?m?z; web sitenin sadece arama sonu?lar?ndaki s?ralamas?n?n iyi olmas?n? i?ermiyor. Tamamen hedef kitle odakl?, kullan?c? deneyimini test etti?imiz ?l?ümler beraberinde i?erik analizi ve i?erik pazarlamas?, teknik denetim, A/B testleri gibi dijital pazarlama fakt?rlerini de bir arada bar?nd?r?yor.

Ge?mi?te Google SEO ?al??malar? sadece anahtar kelime, link, crawl ve s?ralama gibi fakt?rlerden ibaret olsa da bugün ?ok daha fazlas?n? i?eriyor. E?er sen de markan?n dijital dünyadaki yerinin kolayca takip edilebilmesini ve Google SEO optimizasyonuyla trafi?inin artmas?n? istiyorsan sana bu konuda yard?mc? olabiliriz.

Holistik SEO odakl? organik pazarlama ?al??malar?m?z ile tamamen hedef kitlene y?nelik “kullan?c? odakl?” stratejiler geli?tiriyoruz. “Holistik SEO nedir?” diye soracak olursan; arama motoru optimizasyonuna bütünsel bir bak?? anlam?na geliyor; yani di?er tüm pazarlama fakt?rlerini de g?z ?nünde bulundurarak SEO deste?i vermekteyiz. Kullan?c?lar; markayla, ürünle ya da hizmetle nas?l etkile?ime ge?iyor? Bu sorunun cevab?, web sitelerinin arama sonu?lar?ndaki s?ralamalar?n? belirleyen en ?nemli fakt?rlerden.

SEO Stratejimiz

Tüm mü?terilerimizin web sitelerini, ihtiya?lara g?re ?zelle?tirilmi? genel pazarlama stratejilerini, arama motoru arama optimizasyonu stratejileri ile birlikte de?erlendirerek SEO hizmeti kapsam?nda geli?tirmeye ?al???yoruz.

Google, 200’den fazla fakt?rü de?erlendirerek arama sonu?lar?n?n s?ralamalar?n? belirliyor. Bu yüzden teknik site SEO denetiminin ?nemini ?al??malar?m?zda ?nceliklendiriyoruz. Teknik bilgilerimizi, yarat?c? fikirlerle birle?tirerek organik g?rünürlü?ü maksimum seviyeye yükseltmek i?in stratejilerimizi kurguluyoruz.

Anahtar kelime de?il; kullan?c? odakl? i?erik pazarlamas? stratejileri haz?rl?yor, kullan?c?lara ger?ek bir bilgi vermesini sa?layacak ?ekilde ?zgün i?erik üretmek i?in ?al???yoruz.

Neden Farkl?y?z?

Bize g?re SEO i?lemleri, mü?terilerin organik aramalarda sadece 1. s?rada yer almas? i?in de?il; dijital ortamda organik varl?klar?n? ve g?rünürlüklerini geli?tirmekle ilgilidir. Ge?mi?ten bugüne kadar elde etti?imiz tüm tecrübelerimiz, dijital pazarlaman?n di?er kanallar? ile birlikte yürütülen SEO ?al??malar?n?n ba?ar?l? oldu?unu kan?tl?yor.

SEO’nun anahtar kelimesinin “strateji” oldu?unu inand???m?z i?in tüm SEO ?al??malar?m?zdan ?nce, vaktimizin ?nemli bir k?sm?n? do?ru SEO stratejilerini tan?mlamak i?in ay?r?yoruz.

Dijital pazarlama dünyas?ndaki güncel geli?meleri her zaman takip etmek ve o dünyan?n gerisinde kalmamak i?in, geli?tirilen tüm SEO ara?lar?na ve kaynaklar?na her gün yat?r?m yapmaya devam ediyoruz.


Ba?ar?l? ?rnekler


Mavi Ba?ar? ?rne?i

Sandvik Ba?ar? ?rne?i

Deichmann Ba?ar? ?rne?i

Oleg Cassini Ba?ar? ?rne?i

Blog Yaz?lar?m?zGoogle Ads ?pu?lar?: Online Perakendede En Etkili 5 Remarketing Kitlesi

D?nü?üm hunisinin alt k?s?mlar?na odaklan?ld???nda kar??m?za ??kan, sat?n alma davran???na en yak?n olan bu 5 kitlenin hangisi oldu?u yaz?m?zda.

incele... SEM
g?kay-pehlivan
21 Nis 2020

Koronavirüs (COVID-19 / SARS-CoV-2) Bizi Kriz Y?neticilerine Nas?l D?nü?türdü?

Korona salg?n?, dijital ajans olarak bizi ve mü?terilerimizi nas?l etkiledi? ?lk haftalara dair ki?isel deneyimlerimiz bu yaz?m?zda.

incele... Di?er
?afak-ebcino?lu
02 Nis 2020

Hizmetlerimizden Faydalanmak ??in

B?Z?MLE ?RT?BATA GE?

Mü?terilerimizden Biri Sen Olabilirsin!


Sana Nas?l Yard?mc? Olabiliriz?

汤姆高清影院