Hakk?m?zda

Hikayemiz

Kubix Digital, eski Google ?al??anlar? taraf?ndan ?stanbul’da kurulan ilk “mü?teri dostu-arama odakl?” dijital pazarlama ajans?d?r. Google’da ?al??may? b?rak?p, bir anda ülke de?i?tirmek hem aileleri hem de yak?n arkada?lar? taraf?ndan ilk ba?ta garip kar??lansa da Türkiye pazar?nda yer almay? istemelerine engel olmad?.

Ba?ta ?ekirdek kadro ile ba?lad?klar? bu serüvende giderek ?o?ald?lar ve hem ulusal hem de uluslararas? arama odakl? dijital pazarlama deneyimlerini art?rarak gü?lü bir ekip olmay? ba?ard?lar.

De?erlerimiz

Kubix Digital olarak, ba?ar?l? bir ?al??ma stratejisinin 4 ?nemli de?er taraf?ndan temsil edildi?ine inan?yoruz: Sorumluluk alma, rasyonel dü?ünmeye dayal? ?al??ma, gü?lü ileti?im ve birbirimize destek olmak. Bu 4 de?er ile birlikte dan??manl???n? yapt???m?z mü?terileri temsil ediyor ve her zaman i? ahlak?m?z olarak g?rüyoruz.

Start-up ya da geni? ?l?ekli fark etmeksizin tüm mü?terilerimize uzmanl?k alan?m?z olan internet pazarlamac?l??? konusunda destek olmaya devam ediyoruz.

Bak?? A??m?z

?effafl?k ilkesi ?er?evesinde, ??züm odakl? bak?? a??m?z ile dan??manl???n? yapt???m?z her mü?terinin pozitif bir dijital deneyim elde etmesini sa?l?yor; sat?? ve marka bilinirli?i gibi fakt?rler ile dijital dünyada yer almalar? i?in elimizden geleni yap?yoruz.

Kubix Digital Kilometre Ta?lar?

2007

?lk Zamanlar
Kubix Digital, 2007 y?l?n?n Nisan ay?nda Tarabya/?stanbul’da kuruldu.

2008

?lk Büyük Mü?teri
2008 y?l?nda Türk Telekom ile arama motoru pazarlamas? hizmeti i?in ilk anla?mam?z? imzalad?k ve ortakl???m?za 11 y?ld?r devam ediyoruz.

2009

?lk ?dülümüz
Ajans?m?z kurulduktan 2 sene sonra TTNET - Arama Motoru Pazarlamas? kategorisinde ilk ?dülümüzü ald?k.

2010

Uluslararas? Podyum
Birbirinden farkl? uluslararas? projelerde, uluslararas? mü?teriler ile ?al??maya ba?lad?k. Yeri geldi Google’?n Zürih ofisinde SEM Roundtable etkinli?inde konu?mac? olduk, yeri geldi Google Dublin merkez ofiste D?nü?üm Optimizasyonu etkinli?inde kat?l?mc? olduk.

2011

Geli?tik, Geli?tirdik
Holistik bak?? a??s?yla birle?tirdi?imiz arama motoru ve d?nü?üm optimizasyonu hizmetlerinin dan??manl???n? vermeye ba?lad?k.

2016

Kurumsal Kimli?imiz Yenilendi
Kubix olarak hizmet verdi?imiz ?irketimizi, Kubix Digital olarak yeniden adland?rd?k. Ekibimizin ve hizmetlerin geni?lemesi ile yeni bir kurumsal kimlik olu?turduk.

2017

Avrupa’n?n ve MENA’n?n En ?yi Kü?ük ?l?ekli Ajans? Olduk
??imizi her zaman sevdik, mü?terimize her zaman sayg? duyduk ve emeklerimizin kar??l???n? “en iyi” kategorisinde yar??arak ?dülümüzle birlikte ald?k. Ba?ar?m?z ile gurur duyuyor; daha fazla ba?ar? hikayesi elde etmek i?in durmaks?z?n hala ?al??maya devam ediyoruz.

2017

Kubix Digital “10 Ya??nda”
Dolu dolu bir 10 y?l geride b?rakt?k, ?nem verdi?imiz de?erlerden asla vazge?medik.

2017

?lk Podcast’imizi Yay?nlad?k
Kubix On Air podcast serimizin ilk b?lümünü yay?nlad?k.

2017

Berlin Ofisimizi A?t?k
Avrupa operasyonlar? ve proje faaliyetlerimiz i?in Berlin ofisimizi a?t?k.

2018

2 ?dül Daha Kazand?k
MENA Search Awards 2018 ‘Best Use of Search - Third Sector’ ve ‘Best Mobile Campaign’ kategorilerinde ?dül ald?k.

2019

Bir ?dül Daha Kazand?k
Avrupa genelinde ‘Best Small Integrated Search Agency’ kategorisinde bir ?dül daha kazand?k. Zorlu ge?en 2018 y?l?ndan sonra bu ?dül, 2019'da elde etti?imiz en güzel motivasyonlardan biri oldu. Ba?ar?m?zda eme?i olan tüm ekibimizle gurur duyuyoruz!

?düllerimiz


Ulusal ve uluslararas? alanda farkl? kategorilerde ?düllere lay?k g?rüldü?ümüz i?in onur duyuyoruz. ?al??malar?m?z?n tan?nmas? ve ?düllendirilmesi, bizi onurland?rmaya ve daha fazla ba?ar? elde etmeye te?vik ediyor.

Sertifikalar?m?z


Kubix Digital, 2007 Y?l?ndan Bu Yana Google-Sertifikal? Bir Ajans

Google’?n Haziran 2016’da yay?nlad??? Premier Partner Program? ile Kubix Digital Partner ajans ünvan?ndan Premier Partner statüsüne yükseldi.

Di?er Sertifikalar?m?z


Kulland???m?z Ara?lar


Online ara?lar ile bir yandan bir?ok fikre sahip oluyor, optimizasyon ?al??malar?m?z? daha detayl? yapabiliyor ve bir yandan da zaman kazan?yoruz.

Sosyal Medya


Bizi Takip Et!

Facebook

Instagram

Linkedin

Pinterest

Twitter

Youtube

汤姆高清影院