Etkinlikler

KONFERANSLAR


Bizimle tan??mak ister misin?
Ulusal ve uluslararas? dijital pazarlama konferanslar?nda, seminerlerde, oturumlar aras?nda ve sonras?nda seni bekliyor olaca??z.

Ba?ar?l? Uluslararas? ??erik Pazarlamas?: ??erik Pazarlamas?nda Kültürel Farkl?l?klar?n Etkileri

Contentixx - Berlin
11 Mar 2020

Bugün dünyada 3.7 milyar insan ?evrim i?i durumda. Bu durum i?letmelerin yurt d???ndaki potansiyel mü?terilere ula?mas? ve onlarla etkile?ime ge?mesi i?in s?n?rs?z f?rsat anlam?na geliyor. Bu yüzden, arama motoru pazarlamas? ve do?ru yerelle?me, uluslararas? alanda mü?teri kazanma yolunda i?letmelere yard?mc? olacakt?r.

devamini oku...

Pazarlama Stratejileri: Yerel ??erikler

Contentixx - Berlin
11 Mar 2020

Ak?ll? telefon kullan?c?lar?n?n %58'i her gün yerel bilgiler arat?yor. Yerel aramalar?n artmas?yla yerel olarak hedef kitleye eri?ilebilir olmak i?letmeler i?in giderek daha ?nemli hale geliyor. Peki, bu i?letmeler stratejik i?erik pazarlamas?yla yerel s?ralamalar?n? nas?l geli?tirebilir?

devamini oku...

Ekonomik Krizde Google Ads ile Artan E-Ticaret Geliri

BrightonSEO - London
13 Eyl 2019

Dü?ü? ya?ayan bir ekonomide e-ticaret gelirlerini art?rmak kolay de?ildir. Ba?ar?l? olmak i?in yeni reklam bi?imlerine h?zl? bir ?ekilde uyum sa?layabilmek, otomasyonlar? ve yapay zekay? stratejilere entegre etmek ve daha sofistike kitle hedeflemeleri kullanmak gerekir.

devamini oku...

Google Ads Makine ??renimi: ?pu?lar?, Püf Noktalar? ve En ?yi Uygulamalar

Search Advertising Show - London
12 Eyl 2019

Makine ??renimi her yerde oldu?u gibi Google Ads’te de mevcut. Art?k makinelerin tüm s?k?c? i?leri yapmas?na izin verme vakti geldi. Ancak Google'?n makine ??renimi hakk?nda asl?nda ne biliyoruz? Nas?l ?al???yor ve kendimize bundan ne gibi yararlar ??karabiliriz?

devamini oku...

Yerel Aramalarla Eri?ilebilir Olmak

Hallo.Digital - Karlsruhe
09 Nis 2019

Yerel aramalar?n giderek artt??? günümüzde, yerel olarak eri?ilebilir olmak daha da ?nemli hale geliyor. ?irketler, yerel aramalarda g?rünür olduklar?ndan nas?l emin olabilirler? Web sitelerini nas?l optimize edebilirler ve Google My Business hesaplar?n? nas?l y?netmeleri gerekir?

devamini oku...

WEB?NAR’LAR


Sizleri ?evrim i?i webinar’lar?m?zdan birine kat?lmaya davet ediyoruz! Dijital pazarlama konular?ndaki uzmanl???m?z?, en iyi uygulamalar?, ipu?lar?, püf noktalar? ve daha fazlas?n? payla??yor ve sorular?n?z? yan?tlamay? d?rt g?zle bekliyoruz.

SEO ve SEM Dünyas?ndan 4. B?lüm: 2020’de YouTube SEO

SemRush - Online
22 Nis 2020

YouTube, i?erik üretimi ve pazarlamas? ile ilgilenen herkesin dahil olmas? gereken bir pazarlama kanal?. YouTube ile; mü?terilerinize ve yeni hedef kitlenize nas?l ula?abilece?iniz, kanal?n?z?n trafi?ini ve abone say?s?n? nas?l art?rabilece?iniz konular?na de?indik. YouTube videolar?n i?in gereken basit ipu?lar? ile YouTube SEO hakk?nda keyifli bir sohbet ger?ekle?tirdik.

devamini oku...

SEO ve SEM Dünyas?ndan 3. B?lüm: SEO ve SEM Kariyeri ve Tavsiyeler

SEMrush - Online
19 Mar 2020

Dünya’n?n dijital d?nü?üm sürecinin de etkisiyle popülaritesi giderek artan dijital pazarlama sekt?ründe kariyer anlam?nda bir?ok imkan olu?mu? durumda. Türkiye, ?ngiltere, Almanya, ABD vs gibi bir lokalizasyon ihtiyac? olmadan bile sürdürebile?iniz bir kariyer haline gelen dijital pazarlamada neler yap?ld???n?, SEO ve SEM uzmanlar?n?n ne i? yapt?klar?n?, i? imkanlar?n?n atmosferinin geni?li?ini konu?tu?umuz webinar b?lümümüzde, sizlerle tecrübelerimizi ve tavsiyelerimizi ipu?lar?yla payla?t?k.

devamini oku...

Yin ve Yang 3. B?lüm: E-Ticaret Sat??lar? ve Marka Bilinirli?i

SEMrush - Online
27 ?ub 2020

Dünya ?ap?nda yakla??k 1.8 milyar ki?i ?evrim i?i al??veri? yap?yor. ürünlerinizi potansiyel mü?terilerinizin ?nüne serebilmek ba?ar?n?n ilk ad?m?d?r. Peki, sat?n alma süre?lerinin her a?amas?nda mü?terilere nas?l ula??l?r? SEO ve PPC stratejileri, pazarlama ?al??malar?n?zdan en yüksek verimi alabilmeniz i?in nas?l yard?mc? olabilir?

devamini oku...

SEO ve SEM Dünyas?ndan 2. B?lüm: Ekonomik Krizde Uluslararas? SEO ve SEM ?al??malar?

SEMrush - Online
20 ?ub 2020

Türkiye’deki ?irketler son birka? y?lda ekonomik krizden dolay? uluslararas? stratejileri ile ilgili temel problemler ya?amaktalar. Kendilerini uluslararas? boyutlarda nas?l konumland?rabilecekleri, yurtd???na nas?l a?abilecekleri, ürünlerini nas?l satabilecekleri ya da hizmetlerini nas?l pazarlayabilecekleri ile ilgili bu problemlerin üstesinden gelebilmek ad?na bir?ok giri?im ve ?al??ma var. Bize de bu durumla ilgili yo?un talep gelmekte oldu?undan SEO ve SEM ?er?evesinde neler yap?labilir, ne gibi stratejiler geli?tirmek en faydal? yol olacakt?r, bunlar üzerine konu?tuk.

devamini oku...

SEO ve SEM Dünyas?ndan 1. B?lüm: 365 Günde SEO ve SEM

SEMrush - Online
30 Oca 2020

2019, Google arama sonu?lar?nda birbirinden farkl? yenilikler g?rdü?ümüz ve hem kü?ük hem de büyük ?apta güncellemelerin ger?ekle?ti?i bir y?l oldu. Y?l?n son iki ?eyre?inde ger?ekle?en güncellemeler ise 2020’de hangi konular?n daha ?n planda olaca??n?n ya da eskisi kadar ?nemli olmayaca??n?n habercisi oldu.

devamini oku...

Yin ve Yang 2. B?lüm: Yerel SEO ve Yerel PPC

SEMrush - Online
21 Oca 2020

Yerel aramalar her i?letme i?in ?nemlidir ancak 'hareket halindeki' kullan?c?lar ula?man?n en iyi yolu nedir? Google’?n yeni yerel kampanyalar? ger?ekten efektif mi, yoksa Google My Business’tan organik trafik ?ekmeye odaklanmak daha m? mant?kl??

devamini oku...

Google’da S?f?r?nc? S?ra Stratejisi

SEMrush - Online
15 Oca 2020

Google aramalar?n?n %50'sinden fazlas?n?n organik bir t?klamayla sonlanmad???n? biliyor muydunuz? T?klamas?z arama say?s?ndaki art??, bir?ok firman?n trafi?inde, d?nü?ümlerinde ve gelirlerinde dü?ü?e yol a??yor. Bu durum, Google'? herkesin rakibi haline getiriyor. Peki trafi?imizi geri almak i?in neler yapabiliriz?

devamini oku...

Her T?klaman?n Say?ld???ndan Efektif ?zlemeyle Emin Ol

AnyTrack - Online
08 Oca 2020

Kullan?c?, reklam?na t?klad?ktan sonra ne oldu? Reklam, kullan?c?n?n bir i?lem yapmas?na, arama yapmas?na, ma?aza ziyaretine ya da uygulama indirmesine sebep oldu mu? D?nü?üm izleme, Google Ads hesab?n?z? olu?tururken do?ru bir ?ekilde yap?lmas? gereken, en ?nemli ad?mlardan bir tanesidir.

devamini oku...

?leri Seviye Arama Motoru Pazarlamas?: Arama Sorgular? Y?netimi

SEMrush - Online
05 Ara 2019

Arama sorgusu verileri ?ok yararl? bilgilerdir ve kullan?c?n?n arama motoruna tam olarak ne yazarak reklam?n?za ula?t???n? size s?yler. Arama sorgusu verilerini iyi y?netebilmek ?o?u zaman ba?ar? ve ba?ar?s?zl?k aras?ndaki ince ?izgiyi belirler.

devamini oku...

Yin ve Yang 1. B?lüm: SEO Mu, PPC Mi?

SEMrush - Online
04 Ara 2019

Arama motoru pazarlamas? ile an?nda daha fazla web sitesi trafi?i al?rs?n?z, ancak iyi sonu?lar almak i?in ciddi ?deme yapman?z gerekir. Arama motoru optimizasyonu ise uzun süreli, dü?ük maliyetli ve faydal?d?r, ancak sonu?lar? g?rmeye ba?lamak zaman al?r. O zaman hangisi daha iyi? SEO mu PPC mi? Yoksa ikisinin kombinasyonu mu?

devamini oku...

BULU?MALAR


Sekt?rel bulu?malar; bilgi-birikim payla??m?, fikir ve kaynak al??veri?i, problem ??zümü ve networking i?in harikad?r. ??te bu yüzden bu tarz bulu?malara kat?lmay?, sponsor olmay? ve ev sahipli?i yapmay? ?ok seviyoruz.

Google Geli?tiricisi Martin Splitt ile Arama Motoru Optimizasyonu: Javascript

SEO Meetup - Berlin
23 Eki 2019

Javascript’i ??renmesi kolayd?r. Fakat Javascript ile arama motoru optimizasyonu yapmak apayr? bir konudur. Google aramalar?nda g?rünme ?ans?m?z? art?rmak i?in neler yapabiliriz? Hedefledi?imiz kitle sitemizi nas?l bulabilir?

devamini oku...

Not Happy With Your Online Performance?

Just Get In Touch With Us!

Be our next client


Our team is here to quick audit your ppc campaigns, organic traffic performance or website usability.

Just Get In Touch With Us!

汤姆高清影院