Google Ads ?pu?lar?: Online Perakendede En Etkili 5 Remarketing Kitlesi

SEM

Google Ads’teki en etkili pazarlama stratejilerinden biri yeniden pazarlama (remarketing) listelerini kullanarak daha ?nce ziyaret etmi? kullan?c?lar? tekrar hedefleyebilmektir. Pazarlama büt?elerinin normale k?yasla azald??? bu pandemi d?neminde, var olan büt?eyi efektif kullanabilmenin en iyi yollar?ndan biri de bu yeniden pazarlama stratejilerini etkili kullanmaktan ge?mekte.

Bu konuya, ?zellikle online perakende ?zelinde ?rnek vermek istedim. Hedefleyece?imiz kitlenin niceli?inden ziyade niteli?inin her zamankinden daha ?nemli oldu?u günler ya??yoruz. D?nü?üm hunisinin alt k?s?mlar?na odaklan?ld???nda kar??m?za ??kan, sat?n alma davran???na en yak?n olan kullan?c?lar? bu niteli?e sahip olan kitleler olarak g?rebiliriz.

Reklamlar?m?z?n performans?n? olumlu y?nde etkileyecek, bu performans do?rultusunda d?nü?üm oran?n?n artmas?n? sa?layacak kitleler aras?ndan se?ti?imiz 5 kitleyi a?a??da payla??yorum. Bu kitleleri Google Analytics’ten yararlanarak olu?turabilir, yeniden pazarlama kampanyalar?yla hedefleyebilirsin.


  1. ürün ?ncelemi? ve Sat?n Almam?? Kullan?c?lar: Spesifik ürün, marka veya kategori se?ebilir veya tüm ürünler ?zelinde hedefleme yapabilirsin.
  2. Site ??i Arama Yapan Kullan?c?lar: Sorgu parametresinin do?ru tan?mland???na ve site i?i arama takibi ?zelli?ini aktif edip etmedi?ine dikkat etmelisin.

  3. Sepete ürün Ekleyip Sat?n Almam?? Kullan?c?lar: Sepete ekleme etkinli?inin do?ru ?al???p ?al??mad???na dikkat etmek gerekir.

  4. ?deme Sayfas?ndan Ayr?lan Kullan?c?lar: Spesifik olarak ?deme sayfas?n? ??k?? sayfas? olarak belirtip hedefleme yapabilirsin.

  5. Google Analytics Ak?ll? Listeleri: Ge?mi?teki d?nü?üm verilerine dayanarak hangi kullan?c?lar?n d?nü?üme daha yatk?n oldu?unu ?n g?rerek, Google Analytics taraf?ndan haz?rlanan liste. Burada dikkat edilmesi gerek k?s?m, tan?mlanan d?nü?üm (sat?? d???nda d?nü?ümlerimiz var ise bunlar? da dikkate alacakt?r) ve bu d?nü?ümün Google Ads i?erisinde de d?nü?üm olarak tan?mlanmas? durumu.


Website yap?lar?n?n ?e?itlenmesi ile birlikte bu klasik d?nü?üm hunisi yap?s?n?n baz? websitelerde oturmad??? durumlar olabilir. D?nü?üme giden yolda genel kullan?c? davran??? farkl?l?k g?sterebilir. Kullan?c?n?n d?nü?üm yolculu?una ve ilk temastan d?nü?üme kadar ge?en süreye dikkat edilerek yeniden pazarlama stratejilerinde etkililik art?r?labilir.

G?kay Pehlivan
21 Nis 2020

Hizmetlerimizden Faydalanmak ??in

B?Z?MLE ?RT?BATA GE?

Mü?terilerimizden Biri Sen Olabilirsin!


Sana Nas?l Yard?mc? Olabiliriz?

汤姆高清影院