Blog

Arama Motoru Pazarlamas? Blog Yaz?lar?


Dijital pazarlama sekt?ründe her yeni bir gün, yeni bir geli?me demek. Sen de günlük temponun i?erisinde bu geli?meleri yakalamakta ya da takip etmekte zorlan?yorsan, güncel haberlerden bahsetti?imiz, kendi g?rü?lerimizi ve y?ntemlerimizi payla?t???m?z blog yaz?lar?m?z? okuyabilirsiniz.

Google Ads ?pu?lar?: Online Perakendede En Etkili 5 Remarketing Kitlesi

D?nü?üm hunisinin alt k?s?mlar?na odaklan?ld???nda kar??m?za ??kan, sat?n alma davran???na en yak?n olan bu 5 kitlenin hangisi oldu?u yaz?m?zda.

devam?n? oku... SEM
G?kay Pehlivan
21 Nis 2020

Koronavirüs (COVID-19 / SARS-CoV-2) Bizi Kriz Y?neticilerine Nas?l D?nü?türdü?

Korona salg?n?, dijital ajans olarak bizi ve mü?terilerimizi nas?l etkiledi? ?lk haftalara dair ki?isel deneyimlerimiz bu yaz?m?zda.

devam?n? oku... Di?er
?afak Ebcino?lu
02 Nis 2020

Nisan Ay?n? Karantina Alt?nda Nas?l Atlatabiliriz? - Bu i?in alt?ndan her zamankinden daha gü?lü bir ?ekilde kalkmak i?in ba?kalar?na yard?m etmeli ve kendimizi geli?tirmeliyiz!

Bu blog yaz?s? ile umudumu ve son zamanlarda tecrübe ettiklerimin bir ?zetini payla?mak istiyorum. Sizler i?in de faydal? olabilece?ini dü?ünüyorum.

devam?n? oku... Di?er
P?nar ünsal
31 Mar 2020

COVID-19 D?neminde Do?ru Kurumsal ?leti?im Nas?l Uygulan?r ve Al?nmas? Gereken Aksiyonlar Nelerdir?

?zellikle ?u zamanlarda, büyük ?l?ekli bir ileti?im kesintisi felaket sonu?lar do?urabilir. ??te ?irket olarak alabilece?iniz birka? aksiyon.

devam?n? oku... Di?er
Halide Ebcino?lu
27 Mar 2020

Hizmetlerimizden Faydalanmak ??in

B?Z?MLE ?RT?BATA GE?

Mü?terilerimizden Biri Sen Olabilirsin!


Sana Nas?l Yard?mc? Olabiliriz?

汤姆高清影院