Ekibimize Kat?l

A??k Pozisyonlar


üzgünüz, ?u an a??k bir pozisyon bulunmuyor.

?lgin i?in te?ekkür ederiz.

?deal ?al??ma Ortam?


Bize g?re büyümenin par?as? olmak, ba?ar?l? olan her ad?m? izleme ?ans?na sahip olmak demek. ??te bu yüzden, Kubix Digital ekibi, birlikte ?al??may? seven ve birbirine ayak uydurabilen; ayn? zamanda ba?ar?l? projelere imza atmay? isteyen insanlarla dolu! Kubix Digital ?at?s? alt?nda, sorumluluk bilincinde olan her ekip üyesi kendi i? yo?unlu?unu ve zaman y?netimini planlama ?zgürlü?üne sahip!

?irket olarak, ekibimizde bulunan herkese yat?r?m yapmaktan keyif al?yoruz! Ekip arkada?lar?m?zla gurur duyuyor ve tüm Kubix’lilerin kariyerlerin de bizimle birlikte elde etti?i ba?ar?y? destekliyoruz. ?lgi alan?n ne olursa olsun, sadece o alanda uzman olman? de?il; sekt?rel tüm geli?melerden haberdar olman? ve bu bilgileri kariyer sürecinde deneyime d?nü?türmeni bekliyoruz.

Bunu nas?l m? yap?yoruz?

Ekip olarak haftan?n belirli günlerinde e?itimler düzenliyoruz. Lynda, Safari gibi ?evrimi?i e?itim ve kitap portallar?nda üyeliklerimiz bulunuyor.

Bunlarla da yetinmeyip daha bir?ok ü?üncü parti ara?lardan e?itim oturumlar?na kat?l?p, ?evrimi?i ders kitaplar?ndan faydalan?yoruz. Yurtd???nda e?itimlere gidiyor, konferanslara kat?l?p dijital pazarlama dünyas?na dair yeni haberleri al?yor, sekt?rün i?inden bir?ok insanla tan??ma f?rsat?na sahip oluyoruz!

Kubix Digital ?at?s? alt?nda bizimle her zaman her duygunu ve fikrini payla?abilece?ine emin olabilirsin. Ekibimiz i?erisinde, daha ilk günden bir ?eyler ??renmeye ba?lad???n gibi ??retecek ?eylerin oldu?unda herkesin seni can kula??yla dinleyece?inden emin olabilirsin. Soru sormak istedi?inde sor, cevaplamak istedi?inde cevapla. Burada ?zgürsün!

Sosyal Medya


Bizi Takip Et!

Facebook

Instagram

Linkedin

Pinterest

Twitter

Youtube

汤姆高清影院