PPC Ba?ar? ?rne?i

Deichmann, D?nü?üm Oran?n? Google TBM Büt?esinin Yaln?zca Yar?s?n? Harcayarak ?kiye Katlad?

Almanya merkezli bir ?irket olan Deichmann, dünyan?n ?nde gelen ayakkab? perakendecilerinden ve uluslararas? tan?nm?? bir marka olarak 24 ülkede 3.700'den fazla ma?aza i?letiyor. Deichmann, Türkiye'deki ilk fiziksel ma?azas?n? 2006 y?l?nda a?t? ve bugün ülke genelinde 120'den fazla ma?azada bulunuyor.

Hedefler

  • PPC taraf?nda olu?turulan kampanyalar üzerinden ?evrimi?i sat??lar? ve gelirleri artt?rmak
  • ROAS'? iyile?tirmek ve sipari? ba??na maliyeti (CPO) dü?ürmek
  • Ortalama t?klama ba??na maliyeti (CPC) korumak

Yakla??m

  • K?sa, orta ve uzun vadeli planlar da dahil olmak üzere detayl? bir strateji olu?turuldu
  • Devralma ve hesap olu?turma i?in ayr? bir strateji haz?rland?
  • Yeniden yap?land?r?lm?? reklam gruplar? ve yeni reklam metinleri olu?turuldu

Sonu?lar

  • Sadece bir ay i?inde, d?nü?üm oran? iki kat?na ??kar?ld?
  • Daha yüksek bir sipari? de?eri (order value) üretildi
  • Ve sipari? ba??na maliyet (CPO) 5 kat azald?

Neler Yapt?k?


Deichmann Türkiye’nin Google Ads hesab?, Aral?k 2012'den bu yana markan?n dijital pazarlama faaliyetlerini 20’den fazla ülkede yürüten, Almanya merkezli global bir ajans taraf?ndan y?netiliyordu. Bu boyutta ve perakende segmentinde olduk?a rekabet?i bir hesaba sahip olmak; k?sa, orta ve uzun vadeli bir strateji haz?rlamay?, bir?ok ?n analiz ve tüm taraflarla mükemmel bir ?ekilde senkronize edilmi? bir ekip ile mümkündü. Ana hedefimiz, Google PPC taraf?ndan olu?turulan kampanyalardan elde edilen sat??lar? daha iyi bir ROAS & CPO seviyesinde ?nceki ay ve y?la g?re art?rmakt?. ?lk ay i?in belirledi?imiz strateji ve hedef, ise herhangi bir teknik sorun ve performans kayb? olmadan sorunsuz bir ge?i? sa?lamakt?. Bu nedenle devralma ve hesap olu?turma stratejisini haz?rlamak i?in uzun saatler harcad?k.

Hesap ge?i? a?amas? tamamland?ktan sonra fiili ?al??malar?m?z ba?lad?. PPC taraf?nda stratejik ad?mlar?m?z? uygulayarak, ilk ?nce Deichmann'?n ürün yelpazesinde bulunan yabanc? markalar da dahil onlarca marka i?in arama kampanyalar?na odaklanmaya karar verdik. Marka kampanyalar?n?n optimizasyon süreciyle e?zamanl? olarak yeniden yap?land?r?lm?? iki al??veri? kampanyas? düzenledik. Bu kampanyalar?n birini marka odakl? kurgularken, di?erini ise daha genel aramalara y?nelik olu?turduk.

?lk günlerde bu yakla??m?n hedeflerimizle uyumlu hale geldi?ini h?zla g?rdük ve kampanyalar? daha da geli?tirmeye odakland?k. Hesab?n yeniden yap?land?rmas? devam ederken; teklifleri lokasyon, hedef kitle ve cihaz bazl? olarak de?erlendirerek ayr?nt?l? bir teklif optimizasyonu yapt?k.

Neler Ba?ard?k?


Deichmann'a verdi?imiz hizmetin ba?lang?c?nda talep edilen d?nü?üm oran?n? May?s 2018'de iki kat?na ??kard?k. Bu sonu? ba?l? ba??na büyük bir ba?ar? - ancak Google TBM büt?esinin sadece yar?s?n? harcayarak %20 daha yüksek bir sipari? de?eri üretmek, herkesin beklentisinin üstünde ve ?tesindeydi. Sadece bir ay i?inde, sat?? d?nü?üm oran? iki kat?na ??kt? ve sipari? ba??na maliyet (CPO) be? kat daha az ger?ekle?ti!

Deichmann’?n online pazarlama ?al??malar?n? 2 ay i?erisinde tamamen yeni bir seviyeye ??kard?k, bu sayede herkesin dü?ündü?ünden ?ok daha dü?ük bir maliyetle d?nü?üm elde ettik. D?nü?üm oranlar?n? bu kadar k?sa bir süre i?inde iki kat?na ??karmak ve ROAS de?erini 4 kat art?rmak, yüksek verimli olman?n ve 3 ay i?inde gelirleri iki kat?na ??karman?n mümkün oldu?unu g?steriyor.

K?sa, orta ve uzun vadeli stratejileri uygulayarak, a) reklam maliyetini dü?ürmek, b) daha yüksek gelir elde etmek ve dolay?s?yla c) sipari? ba??na maliyeti dü?ürmek mümkün oldu?unu kan?tlad?k. Elde etti?imiz sonu? Aral?k 2012'deki hesap a??l???ndan bu yana en yüksek ROAS say?lar? olarak kayda ge?ti.

Di?er Ba?ar?l? ?rnekler


Mavi Ba?ar? ?rne?i

Sandvik Ba?ar? ?rne?i

Deichmann Ba?ar? ?rne?i

Oleg Cassini Ba?ar? ?rne?i

汤姆高清影院