Ba?ar?l? ?rnekler

Mü?terilerimizin Sesini Dijital Dünyaya Nas?l Duyurduk?

Dan??manl???n? yapt???m?z markalar?n dijital pazarlama hedeflerini ger?ekle?tirdi?imizi kan?tlayan ba?ar?lar?m?z? senin i?in bir araya getirdik. Sen de dijital dünyaya sesini duyurmak istiyorsan sana yard?mc? olabiliriz.

 • Kubix Digital ile ?al??t???m 6 y?ldan bu yana, “Kendi ??im Günü” Youtube projesiyle Türkiye ad?na elde etti?imiz ba?ar?yla gurur duyuyorum. Deniza??r? ülkelere kadar yans?yan bu ba?ar?y? payla?an ortaklar oldu?umuz i?in mutluluk duyuyorum. Ba?ar?lar?m?z?n varisi oldu?unuz i?in ?ok te?ekkürler!

  Funda Kara?il
  METRO Grup Global Marka ve Uygulama Alan?nda Mü?teri Deneyimleri Marka Y?neticisi
 • Türk Telekom olarak, 2008 y?l?ndan beri Kubix Digital ile birlikte ?al???yoruz. ?ster landing page optimizasyonu ister SEM kampanyalar? olsun, Kubix Digital ile birlikte elde etti?imiz ba?ar?lar?n, bir?ok ba?ar? ?yküsünün yolunu a?t???na inan?yorum. Butik bir ajans olmalar?na ra?men samimi ve profesyonel dan??manl?klar?yla olduk?a ba?ar?l? küresel hizmet sunuyorlar.

  Sedat Kühlen
  Türk Telekom - üst Düzey Medya Planlama Uzman?
 • Kubix Digital, SEM ve A/B testlerinde ihtiyac?m?z olan her ?eyi kar??lad?. Devaml? ileti?ime a??k olan yap?lar? ve düzenli olarak payla?t?klar? raporlar sayesinde daha h?zl? karar ve aksiyon alabiliyoruz. Kubix Digital’in piyasaya yeni sürülen ara?lar?n kullan?m? do?rultusunda verdi?i ?nerileri uygulayan markalardan biri olman?n verdi?i sonu?lar ile Mavi’nin yenilik?i marka ruhu birle?erek günden güne büyümeye devam ediyoruz.

  ?nder ?akar
  Mavi Jeans - üst Düzey E-Ticaret Performans Pazarlama ?efi
 • Google AdWords Sertifikal? ?? Orta?? olarak Kubix Digital, reklamlar?m?z?n kolay, sorunsuz ve etkili bir ?ekilde g?rünmesini ve ula??lmas?n? sa?lad?. Kubix Digital ile ?al??maktan ?ok memnunum! Online pazarlama hizmeti ihtiyac? olan herkese Kubix Digital’dan dan??manl?k hizmeti almalar?n? tavsiye ederim!

  Okan Kutlu
  Y?netici Orta?? - TSC Travel
 • Kubix Digital’in ba?ar?l? SEM stratejileri sayesinde lead ve uygulama indirme say?lar?m?zda ba?ar?l? sonu?lar elde ediyoruz. Ayn? zamanda, ekibinin her türlü konuda yard?mc? olmas?, genel ileti?imleri ve elde edilen sonu?lar? bize aktar??lar? olduk?a profesyonel.

  Zeynep Ayy?ld?z
  Sandvik Coromant - Dijital Pazarlama Uzman? / Avrupa
 • Kubix Digital, gelinlik sekt?rünü anlama ve analiz etme konusunda olduk?a ba?ar?l? bir i? ??kard?. Stratejileri sayesinde web sitemizin organik aramalardaki g?rünürlü?ü ve d?nü?üm say?lar? y?ldan y?la artmaya devam ediyor. Kubix Digital ekibine, ortaya ??kard?klar? ba?ar?l? i?ler ve sürdürdükleri profesyonel i? birlikleri i?in te?ekkürler.

  Jeff Zelenko
  Oleg Cassini - CEO

Hizmetlerimizden Faydalanmak ??in

B?Z?MLE ?RT?BATA GE?

Mü?terilerimizden Biri Sen Olabilirsin!


Sana Nas?l Yard?mc? Olabiliriz?

汤姆高清影院