Kubix Digital
Butik Arama Odakl? ?düllü Samimi Sonu? Odakl? Uluslararas?

Arama Motoru Pazarlamas? Odakl?
Uluslararas? ve Butik Dijital Ajans

Samimi ve butik ?zelliklerimiz sayesinde arama motorlar?ndaki ula??labilirli?ini gü?lendiriyor ve bizimle ileti?imde oldu?un her an tüm beklentilerini rahatl?kla dile getirebiliyorsun.
Uluslararas? mü?terilerimiz ve ?düllerimiz sayesinde ge?mi?te yapt???m?z ba?ar?lar? takip ediyor, kendi markan i?in de bu tarz ba?ar?lar?n hayal olmad???n? g?rebiliyorsun.
Arama ve sonu? odakl? olma ?zelli?imiz ile hedef kitleni analiz ediyor ve en ?nemlisi bu kitleye do?ru stratejilerle ula??yoruz.

Sana Nas?l Yard?mc? Olabiliriz?

?leti?ime Ge?

Hizmetlerimiz


 • Kubix Digital ile ?al??t???m 6 y?ldan bu yana, “Kendi ??im Günü” Youtube projesiyle Türkiye ad?na elde etti?imiz ba?ar?yla gurur duyuyorum. Deniza??r? ülkelere kadar yans?yan bu ba?ar?y? payla?an ortaklar oldu?umuz i?in mutluluk duyuyorum. Ba?ar?lar?m?z?n varisi oldu?unuz i?in ?ok te?ekkürler!


  Funda Kara?il / METRO Grup Global Marka ve Uygulama Alan?nda Mü?teri Deneyimleri Marka Y?neticisi
 • Türk Telekom olarak, 2008 y?l?ndan beri Kubix Digital ile birlikte ?al???yoruz. ?ster landing page optimizasyonu ister SEM kampanyalar? olsun, Kubix Digital ile birlikte elde etti?imiz ba?ar?lar?n, bir?ok ba?ar? ?yküsünün yolunu a?t???na inan?yorum. Butik bir ajans olmalar?na ra?men samimi ve profesyonel dan??manl?klar?yla olduk?a ba?ar?l? küresel hizmet sunuyorlar.


  Sedat Kühlen / Türk Telekom - üst Düzey Medya Planlama Uzman?
 • Kubix Digital, SEM ve A/B testlerinde ihtiyac?m?z olan her ?eyi kar??lad?. Devaml? ileti?ime a??k olan yap?lar? ve düzenli olarak payla?t?klar? raporlar sayesinde daha h?zl? karar ve aksiyon alabiliyoruz. Kubix Digital’in piyasaya yeni sürülen ara?lar?n kullan?m? do?rultusunda verdi?i ?nerileri uygulayan markalardan biri olman?n verdi?i sonu?lar ile Mavi’nin yenilik?i marka ruhu birle?erek günden güne büyümeye devam ediyoruz.


  ?nder ?akar / Mavi Jeans - üst Düzey E-Ticaret Performans Pazarlama ?efi
 • Google AdWords Sertifikal? ?? Orta?? olarak Kubix Digital, reklamlar?m?z?n kolay, sorunsuz ve etkili bir ?ekilde g?rünmesini ve ula??lmas?n? sa?lad?. Kubix Digital ile ?al??maktan ?ok memnunum! Online pazarlama hizmeti ihtiyac? olan herkese Kubix Digital’dan dan??manl?k hizmeti almalar?n? tavsiye ederim!


  Okan Kutlu / Y?netici Orta?? - TSC Travel
 • Kubix Digital’in ba?ar?l? SEM stratejileri sayesinde lead ve uygulama indirme say?lar?m?zda ba?ar?l? sonu?lar elde ediyoruz. Ayn? zamanda, ekibinin her türlü konuda yard?mc? olmas?, genel ileti?imleri ve elde edilen sonu?lar? bize aktar??lar? olduk?a profesyonel.


  Zeynep Ayy?ld?z / Sandvik Coromant - Dijital Pazarlama Uzman? / Avrupa
 • Kubix Digital, gelinlik sekt?rünü anlama ve analiz etme konusunda olduk?a ba?ar?l? bir i? ??kard?. Stratejileri sayesinde web sitemizin organik aramalardaki g?rünürlü?ü ve d?nü?üm say?lar? y?ldan y?la artmaya devam ediyor. Kubix Digital ekibine, ortaya ??kard?klar? ba?ar?l? i?ler ve sürdürdükleri profesyonel i? birlikleri i?in te?ekkürler.


  Jeff Zelenko / Oleg Cassini - CEO

Destek Oldu?umuz Markalar


Sana Nas?l Destek Olabiliriz?

Bize Ula?

?düllerimiz


Uluslararas? Ba?ar?lar?m?z

Blog


Bildi?imiz, deneyimledi?imiz, ??rendi?imiz ve hatta test etti?imiz tüm konular? payla?t???m?z blog i?eriklerimizin takibinde kalmay? unutma.


Google Ads ?pu?lar?: Online Perakendede En Etkili 5 Remarketing Kitlesi

D?nü?üm hunisinin alt k?s?mlar?na odaklan?ld???nda kar??m?za ??kan, sat?n alma davran???na en yak?n olan bu 5 kitlenin hangisi oldu?u yaz?m?zda.

devam?n? oku... SEM
G?kay Pehlivan
21 Nis 2020

Koronavirüs (COVID-19 / SARS-CoV-2) Bizi Kriz Y?neticilerine Nas?l D?nü?türdü?

Korona salg?n?, dijital ajans olarak bizi ve mü?terilerimizi nas?l etkiledi? ?lk haftalara dair ki?isel deneyimlerimiz bu yaz?m?zda.

devam?n? oku... Di?er
?afak Ebcino?lu
02 Nis 2020

Podcasts


Covid-19 D?neminde Do?ru Kurumsal ?leti?im Nas?l Uygulan?r? (Türk?e)

Koronavirüs salg?n d?neminde mü?terilerinizle do?ru ileti?imi kurmak her zamankinden daha ?nemli bir hale geldi. Mü?terilerinizle ileti?imi kesmek, uzun d?nemde k?tü sonu?lar do?urabilir.

Do?ru kurumsal ileti?im nas?l uygulan?r, ?evrim i?i olarak bu konuyla ilgili neler yapabilirsiniz, hangi aksiyonlar? alabilirsiniz; tümünü podcast'imizden hemen dinleyin.

Konu?mac?: ?i?ek ?zgenal

?imdi dinle!
?i?ek ?zgenal
15 Nis 2020

?ubat 2020'de SEO ve SEM'deki Geli?meler (Türk?e)

S?k s?k güncellemelerin yap?ld??? SEO ve SEM dünyas?nda ?ubat ay?, di?er aylara g?re olduk?a sakin ge?ti ve güncellemelerden ?ok, Google’?n ?nümüzdeki günlerde aksiyona ge?ece?i haberleri duyurdu?u bir ay oldu.

Bu podcast’imizde al??veri? kampanyalar?ndaki yeniliklerden, Google ?? Orta?? Program?’n?n yeni gereksinimlerinden, Google’?n k?lavuzuna ekledi?i ve yerel SEO’larda tart??ma yaratan maddeden bahsediyoruz.

Konu?mac?lar: ?rem Y?lmaz, G?kay Pehlivan

?imdi dinle!
?rem Y?lmaz
10 Mar 2020

Hizmetlerimizden Faydalanmak ??in

Bizimle ?leti?ime Ge?

汤姆高清影院